Kontroll av pukkverk over hele landet

Arild Gustavsen - 24.05.2012


Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår pukkverk og grusuttak med knuseverk. Vi sjekker om bransjen følger miljøkravene, spesielt at støv og støy fra anleggene i minst mulig grad påvirker naboene.

Gjennom våre kontroller får vi god oversikt om norske pukkverk etterlever miljøkrav. Vi sjekker at anleggene har kontroll med utslipp og at de ikke støyer for mye. Vi vil bruke resultatene til å vurdere om vi må følge opp denne bransjen tettere i årene framover, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Hovedutfordringene med pukkverk er støy og støv som kan påvirke naboer og miljøet. Virksomhetene kan også medføre utslipp av steinstøv til vann, som igjen kan gi for mye slam i vassdrag.

Dersom forurensningsmyndighetene avdekker brudd på miljøregelverket, pålegger vi virksomhetene å rette opp forholdene innen en frist. Ved alvorlige brudd varsler vi tvangsmulkt og vurderer politianmeldelse, sier Bjørn Bjørnstad.

Kilde: www.regelhjelp.no i mai 2012.