Noen lov- og forskriftsendringer 2024 - så langt.

- 27.06.2024

Fra 1. juli er det nye krav til arbeidsavtalen

Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.. Se f.eks.: 

Endring i § 14-5 andre ledd
I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. (Før 30 dager.)

Les mer på Arbeidstilsynets sider: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/#Nyekravtilarbeidsavtalenfra1.juli2024

 

Andre viktige endringer i AML som har trådt i kraft i 2024

Trakassering
Endringene omfatter en presisering av at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også omfatter et vern mot seksuell trakassering, nye definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i loven og en presisering av verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.

Ansettelser
Retten til fast ansettelse styrkes slik at alle midlertidig ansatte får rett til fast stilling etter tre år, uansett hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. 

Arbeidsgivers drøftingsplikt
Endelig gjøres det endringer i arbeidsgivers drøftingsplikter ved at det skal gjennomføres drøfting med de ansatte om bruk av deltid, midlertidige ansettelser og innleie dersom en av partene krever det. Videre skal arbeidsgivers drøftingsplikt knyttet til bemanning også gjelde bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter. 

Vernetjeneste og arbeidsmiljø
Det er også gjort endringer i de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljøarbeid.

Kravene til verneombud er senket fra 10 til 5 ansatte og faste innleide regnes med i antall faste ansatte. Det kan avtales ikke å ha verneombud i virksomheter med fem ansatte. 

Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg er senket fra 50 til 30 ansatte. 

 

Endringer i andre lover og forskrifter 

Språkproblematikk (Krav om språkferdigheter byggherreforskriften § 19a)
Arbeidsgiver må kartlegge språkkompetanse hos arbeidstakerne, vurdere hvilket arbeid den enkelte skal utføre, og på bakgrunn av det oversette relevant sikkerhetsdokumentasjon. 

Skriftlig dokumentasjon som blir benyttet i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre, slik som planer og rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsdatablad, varselskilt og bruksrettledninger for verktøy og arbeidsutstyr osv., skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen godt. 

Forenklinger i dagpengeregelverket
Fra 1. januar 2024 erstattes gjeldende regler om ventedager før dagpengeutbetalingene starter, av en egenandel som utgjør tre ganger den enkeltes dagsats. Egenandelen blir trukket fra på den eller de første dagpengeutbetalingene.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak
Endringene gjelder forskrift om bemanningsforetak. Endringene betyr at virksomheter som leier ut arbeidstakere (bemanningsforetak) må være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. For eksempel må foretakene blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. Det vil også være ulovlig for virksomheter å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke er godkjent.  

Norgesmodellen - tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
Fra 1. januar 2024 trer nye seriøsitetskrav for bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen i kraft. Endringene er en del av Norgesmodellen om nasjonale seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser. Etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal offentlig oppdragsgiver stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp. I forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) kommer nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn. Offentlig oppdragsgiver skal også stille kontraktsvilkår om dette. 

 

Med dette ønsker vi i Argus en riktig god sommer!