Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt...

Arild Gustavsen - 03.12.2012

...over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Nyhet fra www.reglehjelp.no

 

Inspektørene har vært ute i rundt 450 virksomheter over hele landet for å sjekke om de gjør nok for å kartlegge og redusere risiko. Resultatet er nedslående.

De viktigste funnene

Seks av ti virksomheter har ikke kartlagt hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.

Mer enn halvparten har ikke gjort en risikovurdering. Det vil si at de ikke vet hva som er de største farene i virksomheten og hva det er viktigst at de tar tak i først.

Halvparten har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og de mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.

Det er de største virksomhetene som jobber best med å forebygge farer og skader. Det er særlig små og mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.

Verksteder, bygg og anlegg og industri er de bransjene med størst forbedringspotensial.

Det er ikke markante geografiske forskjeller i funnene.